กยท.ชูโมเดลBCGปลูกยาง ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670229

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิม ซึ่งเป็นงานจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบรับการใช้ชีวิตในยุค Next Normal เพื่อแสดงศักยภาพ ยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY Model สำหรับนิทรรศการในโซน “นวัตกรรมเกษตรไทย สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ Next Normal” จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้ชมงานได้ชมความก้าวหน้าในภาคเกษตร ระบบการบริหารจัดการเกษตรครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ลดภาระสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ส่วน กยท.ได้จัดแสดงข้อมูลการปลูกสร้างสวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน ปลูกยางพันธุ์ดีเป็นพืชหลักและมีการปลูกพืชชนิดต่างๆ หรือเลี้ยงสัตว์ ทำประมง ร่วมด้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ รักษาความสมดุลทางธรรมชาติใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ให้คุ้มค่า ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ปริมาณ คุณภาพผลผลิตยาง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการ Carbon Credit ในพื้นที่สวนยาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s