กรมชลฯโชว์ผลงาน ความเชื่อมโยงสายน้ำ ด้วยการใช้นวัตกรรม งาน‘FTI EXPO2022’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670228

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรไทยพัฒนาสู่ความยั่งยืน” แสดงผลงานระบบการบริหารจัดการภาคเกษตร ครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นวัตกรรมงานชลประทาน พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ จัดการแปลงเกษตรครบวงจร ส่งเสริมการผลิต การตลาด พืชและสัตว์เศรษฐกิจ

ในส่วนของกรมชลประทาน ได้นำเสนอความเชื่อมโยงของสายน้ำ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model Bio Economy (การสร้างมูลค่า) โดยการพัฒนาทุ่นยางพาราเพื่อดักวัชพืชทางน้ำในทางน้ำชลประทาน และการใช้สารละลายกำจัดผักตบชวาแทนการใช้สารเคมีทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การหมุนเวียน) โดยการใช้เครื่องจักรผลิตไม้อัดจากผักตบชวา เป็นการใช้ผักตบชวาให้เกิดประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โต๊ะไม้อัดจากผักตบชวา นาฬิกา และทุ่นยางพารา Green Economy (ความสมดุลและยั่งยืน) จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ ทำให้แหล่งน้ำที่สะอาด และบริหารการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s