ครม.วันนี้ ถกปมพิพาท “เหมืองทองอัครา” -พม.ชงเติมเงินโรงรับจำนำ 500 ล้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/524712

02 ส.ค. 2565

ครม.วันนี้ ถกปมพิพาท “เหมืองทองอัครา” -พม.ชงเติมเงินโรงรับจำนำ 500 ล้าน

เปิดวาระ ครม. วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด กรณี “เหมืองทองอัครา” ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอเติมเงินเสริมสภาพคล่องโรงรับจำนำ 500 ล้านบาท

เปิดวาระ “ครม.” วันนี้( 2 ส.ค. 65) กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับ บ.คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด กรณี “เหมืองทองอัครา” ให้ที่ประชุมรับทราบ ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ( พม.) เสนอการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ของสำนักงานธนานุเคราะห์

ส่วนวาระอื่น ๆ มีดังนี้ 

– กท.อุตสาหกรรมเสนอนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเสนอการแก้ไขสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด รวมทั้งเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม

-กระทรวงการคลัง รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 


-กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….


-กระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำปราณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชื่อมคลองวังโตนด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ….
 

-สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ….
 

-กระทรวงดิจิทัลฯ  เสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 – 2565)ฉบับปรับปรุงมาตรฐานสถิติ และการปรับปรุงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

-สำนักงานศาลปกครอง เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) 

-สำนักงาน ปปง. เสนอขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้าย พ.ศ.2565-2570

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s