มอ.ผลักดันศูนย์ ICE-SSI เป็นศูนย์วิจัยอาหารทะเลระดับโลก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670427

มอ.ผลักดันศูนย์ ICE-SSI เป็นศูนย์วิจัยอาหารทะเลระดับโลก

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนสู่วงการวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรม

สำหรับพันธกิจของทางศูนย์ฯ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ กล่าวว่า มุ่งเน้นสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเลที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพราะอาหารทะเลมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีการส่งออกทั้งรูปแบบสดและแปรรูปจำนวน 1.5 ล้านตันมีมูลค่า 195,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะร่วมกันสร้างเครือข่ายนานาชาติ ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ในรูปแบบการสร้างงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานต่างๆ และร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในด้านงานวิจัยด้านอาหารทะเล โดยมีภาคเอกชนให้ความสนใจงานวิจัยเรื่องไบโอแคลเซียม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายสู่ตลาดหลากหลายและตอบโจทย์ตลาดฮาลาล และมุ่งสนับสนุนการนำวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้โมเดล BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มอ. ได้ตั้งเป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) ก้าวสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก หรือ World Class Research Center โดยผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถแข่งขันในระดับโลก จากการมีบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและคาดว่าจะมีนักศึกษาทยอยสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าทางศูนย์ฯ จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s