สวนดุสิต สุพรรณบุรี หนุนชุมชน พัฒนาสร้างมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670430

สวนดุสิต สุพรรณบุรี หนุนชุมชน  พัฒนาสร้างมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่น

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพสธ.-มสด. โดยมี ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) กล่าวเปิดโครงการ และมีกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพน้ำมะนาวผสมน้ำส้มยูซุเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ (Functional food) โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้ถ่ายทอดนวัตกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มแม่บ้านตำบลวังยาว และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น และการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในชุมชน ส่งเสริมความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้เดิมให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพ ในการทำกิจกรรมเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าสินค้าให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนพืชผักและผลไม้ปลอดภัย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s