สสก.สงขลาพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670231

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอนุชา ยาอีด ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (สสก.) ที่ 5 จ.สงขลา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ มีการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) ในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตร

ในส่วนภาคใต้มี 151 ศพก.หลัก และ 2,176 ศพก.เครือข่าย มีแปลงใหญ่ได้รับการรับรองแล้ว 1,209 แปลง รวมพื้นที่ 680,799 ไร่ เกษตรกร 64,661 ราย และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer แล้ว 3,421 คน ขับเคลื่อนโดยศูนย์บ่มเพาะเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่ (ศบพ.) ศูนย์หลัก 14 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 118 ศูนย์ ซึ่งทั้ง 3 เครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการเกษตรของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ได้ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ Young smart farmer ระดับเขต เป็นครั้งที่ 3 ปี 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เชียรใหญ่ และแปลงใหญ่ส้มโอ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ประเด็นสำคัญคือ การร่วมมือกันการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของภาคใต้ เริ่มตั้งแต่ ศพก.ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนให้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัย โดยเฉพาะจาก ศูนย์ AIC ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งศูนย์ AIC เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เน้นการบริหารจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วม

นอกจากนี้ได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิชาการต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ผลวิจัยมาขยายสู่เกษตรกรผ่าน ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อมีความเหมาะสมกับพื้นที่ก็ขยายสู่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ โดยนำเกษตรอัจฉริยะ มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน BCG Model

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s