ส.ป.ก.มอบรางวัลเลิศรัฐผลงานเด่น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670437

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐปี 2565 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่องค์การที่เป็นเลิศ

ทั้งนี้ ทาง ส.ป.ก.น่าน ได้มีการส่งผลงานเสนอประเมินรางวัลเลิศรัฐปี 2565 ในชื่อ “สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม” ของพื้นที่มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ภูเขาหัวโล้นมีการทำลายป่าเพื่อทำเกษตรเชิงเดี่ยวและไร่เลื่อนลอย แต่หลังจากส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบมาทำเกษตรแบบประณีตผสมผสาน การส่งเสริมการทำวนเกษตร ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินขั้นที่ 2

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชน ภายใต้โครงการสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย โดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยหลักการทำงาน ใช้ธรรมเป็นฐาน งานเป็นทุน บุญคือเป้าหมาย พร้อมใช้หลักวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการพัฒนา มีเกษตรกรเป็นเป้าหมายการพัฒนาแบบองค์รวม บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s