‘เฉลิมชัย’มอบรางวัลAIC ชูเทคโนโลยี4.0สู่เกษตรมูลค่าสูง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670232

‘เฉลิมชัย’มอบรางวัลAIC  ชูเทคโนโลยี4.0สู่เกษตรมูลค่าสูง

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มอบรางวัล : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัล AIC 2022 ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก 4 ประเภท เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 พัฒนานวัตกรรมการทำการเกษตร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปี 2565 ( AIC Award 2022 ) โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่าได้ขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตามมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไปพัฒนาต่อยอดการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

“การขับเคลื่อนงานของศูนย์ AIC นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ สร้างโอกาสในการแข่งขันในภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม เครื่องจักรกลเกษตร รวมไปถึงเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่ช่วยผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์” ดร.เฉลิมชัย

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสถาบันการศึกษา สู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence หรือ CoE) เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของศูนย์ CoE ไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ถ่ายทอดไปยังเกษตรกร และกำหนดงานวิจัย ที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ ซึ่งการมอบรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมประจำปี 2565 หรือ AIC Award 2022 ในครั้งนี้มุ่งหวังให้พัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่ออัพเกรดภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง สามารถนำไปถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรให้ได้รับความรู้ และสามารถปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

สำหรับผลการคัดเลือกที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 1.ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง” โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช 2.ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ไตรโคเดอร์มา 5 + ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชมาตรฐานสากล” โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช 3.ประเภทศูนย์ AIC สมรรถนะสูง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.เพชรบุรี และ 4.ประเภทศูนย์ข้อมูลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.สมุทรสาคร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s