‘ในหลวง’ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670376

'ในหลวง'ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 15.06 น.

1 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายอิกนาซิโอ กัสซิส ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส กรุงเบิร์น ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวสวิสมีความวัฒนาผาสุกตลอดไปประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกับสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงด้วยความจริงใจและความผูกพันอันแน่นแฟ้น

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุกๆด้าน ให้เจริญก้าวหน้าอันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งๆขึ้นไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s