ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670649

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วกันมาอย่างยาวนาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.30-17.00 น. ตลอดทั้งวันโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบำเพ็ญกุศล ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเจริญสมาธิ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เวลา 06.30 น. นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารวัดนาคปรก และวัดเศวตฉัตรวรวิหาร รวมทั้งสิ้น 71 รูปฉันภัตตาหารเช้า ในการนี้ คุณสมศักดิ์-คุณสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ ได้มอบเงินจำนวน 110,000 บาท ให้แก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ นำไปซื้อเก้าอี้ จำนวน 74 ตัว เพื่อใช้รับรองพระสงฆ์นั่งฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องประชุมอาคารศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อนุสรณ์ 72 ปี เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเรียบร้อยแล้วได้นิมนต์ออกมารับศรัทธาจากนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประธานที่ปรึกษา อุปนายกคณะกรรมการและแขกผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากร่วมกันใส่บาตรด้วยอาหารคาว หวานและผลไม้กันอย่างล้นหลาม นอกจากนี้พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหารได้มอบพระพุทธรูปบูชาแก่ ศ.ดร.ศุลีมาศสุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯนำไปบูชาพร้อมกับพรมน้ำมนต์ห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา 09.00 น. ที่ประชุมกล่าวบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้น ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้และกล่าวบทอาศิรวาท ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นในที่ประชุมได้ร่วมกันร้องบทเพลงสดุดีจอมราชาและสรรเสริญพระบารมี ในเวลา 10.00 น. มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เสร็จแล้วพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพล ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เวลา 13.30 น. กล่าวบูชาพระรัตนตรัยและ ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดงานกิจกรรมช่วงบ่าย ซึ่งเนื้อหาบางช่วงบางตอนเป็นการให้แง่คิดที่ดีมาก ในเรื่องของการศึกษาระหว่างทางโลกกับทางธรรม เป็นนัยที่บ่งบอกการศึกษาที่ไม่สามารถทำให้จบจากสังสารวัฏกับการศึกษาที่สามารถทำให้จบจากสังสารวัฏว่า “การศึกษาทางโลกนั้น แม้ว่าศึกษาให้ดีสักเพียงใดก็ตาม ก็จะไม่มีวันจบได้ แต่ทางธรรมนั้น หากศึกษาให้ดีแล้ว ย่อมจะมีวันจบได้แน่นอน ฯลฯ”

จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมฟังบรรยายการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงภูมิความรู้ 4 ท่านด้วยกัน ได้แก่ ศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิมาบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับสมาธิและประโยชน์ของสมาธิต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาจารย์อาณัติชัย เหลืองอมรชัย บรรยายเรื่องคุณประโยชน์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ละเอียดลึกซึ้งมาก ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ บรรยายและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิแบบกำหนดลมหายใจเข้าออกที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย และ อาจารย์ดิษกฤต สาสนเวชช์ อธิบายถึงหลักการกระบวนการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ผู้มาร่วมงานฟังและยังมีการให้ฝึกปฏิบัติอีกด้วย

เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่จะต้องปกป้องรักษาสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งคือ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ไว้อย่างเต็มที่ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทุกคน ตระหนักในข้อนี้เป็นอย่างดี และได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเกือบ 90 ปีที่จะมาถึงในปีหน้า คือ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s