อบรมหลักสูตรวกส.พัฒนาภาคเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670723

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร (วกส.) รุ่นที่ 2 และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กษัตริย์นักเกษตร” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกล่าวปาฐกถาและบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารในกิจกรรม Vision from Leaderและมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญนายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ ดร.อนันต์ สุวรรณรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตราธิการ เข้าร่วม ที่กรมชลประทาน

สำหรับหลักสูตร วกส.จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตรบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้วยวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมการฝึกอบรม

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า หลักสูตร วกส.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของประเทศ (GDP เกษตร) ในภาพรวม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s