‘อลงกรณ์’ร่วมหารือญี่ปุ่น ขยายผลวิจัยสู่เกษตรมูลค่าสูง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670725

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว และคณะ เดินทางไปยังเมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือกับองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Agricultural and Food Research Organization : NARO) ที่จังหวัดอิบารากิ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านพืชและปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) โดยมี ดร.มาซูมิ คัตสุตะ (Dr.Masumi Katsuta) รองประธาน NARO และทีมงาน ต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตร ปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารฯ AIC ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง NARO และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ตามแนวทางนโยบายเกษตรมูลค่าสูง ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ภายหลังการพบหารือฯ ได้เข้าเยี่ยมชม Tsukuba Agriculture Research Hall ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผลงานวิจัยที่โดดเด่น อาทิ เครื่องปลูกข้าวอัจฉริยะไร้คนขับ ไหมเรืองแสง การพัฒนาพันธุกรรมดอกเบญจมาศสีน้ำเงิน อุปกรณ์เครื่องกลทุ่นแรงในการตัดแต่งกิ่งต้นองุ่น ระบบควบคุมระยะไกลเพื่อรักษาระดับน้ำในแปลงนา ฯลฯ เพื่อนำตัวอย่างแนวคิดงานวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามหลักการ BCG model ของประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s