ปลัดเกษตรฯร่วมกำจัดภัย ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670948

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี ว่าโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสถานพยาบาลสัตว์ร่วมดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชน หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถได้รับบริการ เข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และเพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมี “การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์”

“กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ เครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์เลี้ยง และประชาชน ร่วมดำเนินการในกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนมีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามพระปณิธานฯ” ดร.ทองเปลว กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการปล่อยคาราวานอาสาปศุสัตว์ และทีมสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานบริการประชาชน การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น โดยคาดว่าจะทำให้สุนัขและแมวได้รับการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมและลดประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นการตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน รวมทั้งให้สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างทั่วถึง ส่งผลให้อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s