สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670907

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน วันสตรีไทย 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ และนางนราพร จันทร์โอชา นำทอดพระเนตร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ภายใต้ชื่องาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” จัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย โดยมี ดร.วันดีกุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565, นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรี พม. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. เฝ้าฯ รับเสด็จเมื่อเวลา 16.05 น. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563-2565 และเยาวสตรีไทยดีเด่น แล้วทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นับตั้งแต่ทรงจำความได้ ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตฐานะความเป็นอยู่ ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้น ทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐ และแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตน และสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ นำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทย และพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ด้วยกันทั้งสิ้น และจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุด สมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ดังพระราชสมัญญา แม่ของแผ่นดินมาโดยตลอด และจะทรงเป็นแม่ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล”

จากนั้นเสด็จลงจากเวทีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ราย แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

ทั้งนี้ งาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นิทรรศการแสดงผลงานสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย พม. จัดแสดงชุดชาวไทยภูเขา เครื่องประดับ และการนำผ้าชาวไทยภูเขาไปดัดแปลงเป็นกล่องเครื่องประดับล้ำค่าตลอดจนการสาธิตการปักผ้าปาเต๊ะด้วยเลื่อมลูกปัด หรือคริสตัล ทำให้ผ้าปาเต๊ะสวยงามทรงคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาจัดแสดงนิทรรศการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยนำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านโกลเด้น เพลสการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตโดยตรงอาทิ ข้าวปลอดสารพิษบ้านบึง จ.สกลนคร ลำพูนไหมไทย ผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน จ.จันทบุรี เป็นต้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัสทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัสทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s