อ.ส.ค.รุกจัดการของเสียฟาร์มโคนม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670946

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดทำโครงการบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดย อ.ส.ค.เตรียมนำผลการศึกษาไปขยายผลร่วมกับสหกรณ์โคนม และเครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการศึกษาทำให้ได้รูปแบบการเลี้ยงโคนมที่ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสียในฟาร์มโคนม เช่น มูลโค และน้ำทิ้ง ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของการเลี้ยงโคนมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ The circular dairy farming model ที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาด้านมลภาวะจากของเสียในฟาร์ม โดยจะจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนในฟาร์มโคนมให้เป็นที่ศึกษาดูงานขึ้น 1 แห่ง ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นายสมพรกล่าวต่อว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565 บพข.ภายใต้แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนยังได้จัดสรรงบประมาณร่วมทุนวิจัยกับ อ.ส.ค.ลงทุนพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์จากมูลโคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระถางปลูกต้นไม้ที่ย่อยสลายง่าย อิฐบล็อกประสานเพื่อการตกแต่ง โดยคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ 4 ด้าน คือ 1.ด้านโมเดลแบรนด์สินค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2.ด้านต้นแบบโรงงาน สายการผลิต และเครื่องจักรรองรับการผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิฐและกระถาง 3.ผลประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนนวัตกรรมระบบสร้างมูลค่าจากมูลโค และ 4.คู่มือส่งเสริมการลงทุนระบบผลิตอิฐและกระถางจากมูลโคจากฟาร์มโคนมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวจะสร้างชุดความรู้และกลไกระบบงานจัดการความรู้ให้ อ.ส.ค.ที่สามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีบนความเชี่ยวชาญขององค์กร ส่งเสริม ถ่ายทอด และสนับสนุนความสำเร็จได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s