‘เฉลิมชัย’รุดสางปัญหา เกษตรกรชาวสวนยาง ส่ง‘ธนา’ถกเครือข่ายฯ พร้อมแก้ไขเป็นรูปธรรม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670949

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ให้เข้าพบกลุ่มเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ซึ่งนำโดย นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย/ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง และประธานชุมนุมสหกรณ์ จ.ตรัง ที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อหารือและรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ ที่มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 2.ให้กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

3.ให้การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรแทนการจ่ายเงินชดเชยค่าปุ๋ยบำรุง โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นรายบุคคล และ 4.ให้การยางแห่งประเทศไทย ปรับการใช้ชนิดปุ๋ย จากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยให้เป็นไปตามสูตรปุ๋ยเคมีแต่ละพื้นที่ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการรองรับ พร้อมจัดหาปุ๋ยภายในวงเงิน 891.86 ล้านบาท ตามปริมาณและความต้องการของแต่ละพื้นที่แต่ละสูตร และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 โดยดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาของแต่ละพื้นที่ และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงสำรองกรณีการจัดหาปุ๋ยไม่ทันตามระยะเวลาและความต้องการของเกษตรกร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s