GLO จัด ‘นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ’ ปีที่ 4 ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/671047

GLO จัด 'นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ' ปีที่ 4 ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 10.55 น.

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดงาน “นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนสลากสรรค์สร้าง และขยายผลการสร้างรายได้ในระยะยาว ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่างตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความเข็มแข็ง และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปีที่ 4 จะนำเสนอชุมชนสลากสร้างสรรค์ เป็นหมู่บ้าน หรือชุมชนที่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน หรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 50 หลัง โดยมีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” รศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมา ทางสำนักงานฯ ได้สร้างสรรค์วิธีการ และการดําเนินการ รวมถึงหาช่องทางการค้าให้กับชุมชนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการซ่อม – สร้าง – เสริม ชุมชนให้แข็งแกร่งพร้อม ที่จะเข้าสู่ยุคต่อไปของความปกติใหม่ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เข้าไปช่วยในเรื่องของพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย และการทําแค็ตตาล็อกสินค้าสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtuber เพื่อช่วยในการสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเนื่องและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สํานักงานฯ ได้ดําเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชุนอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 มีโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งหมด 27 ชุมชน สําหรับปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 10 ชุมชน ที่ผ่านมาได้ผลการตอบรับอย่างดี ชุมชนที่เข้าร่วม โครงการ

สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ นำเสนอกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 10 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนนางเลิ้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2.ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3.ชุมชนสมหวังที่วังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี 4.ชุมชนบ้านแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม 5.วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง สวนหลังบ้าน จังหวัดราชบุรี 6.ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 7.วิสาหากิจชุมชนวัลลภาฟาร์ม จังหวัดลพบุรี 8.ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ 9.ชุมชนต้นแบบวิถีโบราณบ้านปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก และ10.ชุมชนบ้านโนนดู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยแต่ละชุมชนจะมีการนำเสนอกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ชุมชนเกาะเกร็ด รับฟังวิถีต้นกำเนิด “ชุมชนเกาะเกร็ด” มีการสาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผาจาก ลุงติ ดินเปอะ เกาะเกร็ด มีการนำเสนอสมุนไพรบ้านย่าสา ร้านขนมจ่ามงกุฎ ร้านกาแฟคั่วมือ ฃณะที่ ชุมชนโนนดู่ ชมพิพิธภัณฑ์ฮอยมือแม่ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชุมชนโนนดู่ ที่ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นั่งรถอิแต๋นท่องถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางสู่การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน กิจกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ด้าน ชุมชนบางตะปูน วิถีลิ้น วิถีเล วิถีลิง ท้องถิ่นบางตะบูน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลบางตะบูน หลวงพ่อแฉ่ง วัดปากอ่าว สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และสักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ วัดเพชรสุวรรณ กะปิเคยตาดำเรียนรู้วิถีการทำกะปิ ต้นตำหรับสูตรพิเศษจากรุ่นสู่รุ่น ชมศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ชุมชน วัลลภาฟาร์มสเต นั่งรถคอกหมูเที่ยวตลาดโคกกะเทียม กิจกรรมปูเสื่อตักบาตร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคกกะเทียม กิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติ

ชุมชนสมหวังที่วังยาง พบกับ วัดสัปรสเทศ วัดไก่เตี้ย ชมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยว นั่งรถอีแต๊ก ชมวิถีชีวิตนาแห้ว กิจกรรมเพาะดำ งม ชมนาแห้ว ชุมชน ราชบุรี วัดประชารังสรรค์ เมืองโบราณโกสินารายณ์ หรือเมืองสัมพูกปัฎฎนะ เรียนรู้วิถี สวนหลังบ้าน “เกษตรสนุก ความสุขที่ปลูกได้” วิถีบ้านนอก วิถี “สวนหลังบ้าน พื้นที่วิถีชุมชน ชมสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป อาหารคาวหวาน งานฝีมือของชาวบ้าน กิจกรรมเพลิดเพลินเดินสวน ชมมวยทะเล และสวนน้ำบ้านนอก เรียนรู้วิถี สวนหลังบ้าน

ส่วน ชุมชนบ้านทุ่งศรี แพร่ จะพบกับกิจกรรม ธนาคารเดินได้ ธนาคารไส้เดือน กาแฟชมทุ่ง (ขัวแตก) บ้านสมุนไพร วัดทุ่งศรี และพิพิธภัณฑ์บ้านมะเก่า (แช่เท้า ตัดตุง ย้ำขาง) ชุมชนนางเลิ้ง เส้นทางการท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยววัดสุนทรธรรมทาน วัดสิตาราม ร้านกาแฟโกเบ้ง กล้วยทอดนางเลิ้ง บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ร้านเช่งซง นางเลิ้งอาร์ต ร้านจิ๊บกี่ ตลาดนางเลิ้ง และโรงหนังเฉลิมธานี

ตบท้ายด้วย ชุมชนบ้านปลักแรด พบกับเส้นทางการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถีบ้านปลักแรด นั่งรถนั่งรถอีแต๊กไปนมัสการหลวงพ่อทรัพย์ พรหมปัญญา

ไหว้ศาลเจ้าพ่อธรรมราชา สิ่งศักดิ์คู่ชุมชนเรียนรู้การทำอาหาร เรียนรู้สมุนไพร และชุมชนบ้านแหลมใหญ่ “ดินแดน หลายหอย สอยมะพร้าว อ่าวธรรมชาติ” รับการต้อนรับชมการบรรยายต้นกำหนดชุมชน ชมอุโมงค์ต้นไม้ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ดอนหอยหลอด ปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว สุวิตรา ทรงรัมย์ โทร. 063-6259926 หรือ Facebook Fan page: สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เพื่อร่วมมือกันกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s