กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/671186

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นับเป็นความปลาบปลื้มของนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช.ประจำปี 2563-2565 และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โอกาสนี้ทรงพระราชทาน รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564-2565, รางวัลศาสตราจารย์วิจัย วช.ประจำปี 2563-2565 และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงผลงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานวิจัยและการแสดงโดรนแปรอักษร 

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ หลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือ สหวิทยาการ มีจริยธรรมของนักวิจัยครบถ้วน สมบูรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ :รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 นั้น 

ทั้งนี้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 มีจำนวน 7 รางวัลใน 5 สาขาวิชาการ ได้แก่ 1.ศ.ดร.นพ.วิปรวิประกษิต แห่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 2.ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 3.ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง แห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) 4.รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย แห่งสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 5.ศ.ดร.สุชาติเซี่ยงฉิน แห่งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) 6.ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ แห่งคณะศิลปศาสตร์ มธ. (สาขาปรัชญา) 7.รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาปรัชญา)ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 มีจำนวน 10 รางวัลใน 7 สาขาวิชาการ ดังนี้ 1.ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล แห่งคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 2.ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ แห่งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) 3.ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) 4.ศ.สพญ. ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น แห่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา) 5.รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาปรัชญา) 6.ศ.ณรงค์ ใจหาญแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สาขานิติศาสตร์) 7.ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติแห่ง คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์) 8.ศ.รุธิร์ พนมยงค์ แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์) 9.รศ.ดร.วธนน์ วิริยสิทธาวัฒน์แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) 10.ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ แห่งวิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขาการศึกษา) ทั้งนี้ นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ได้รับเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล ในแต่ละสาขาวิชาการๆ ละ 500,000 บาท

ผู้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช.ประจำปี 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 2.ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ และ 3.ศ.ดร.อนุวัฒน์ศิริวัฒน์ 

รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล 2.ศ.ดร.ศุภยางค์วรวุฒิคุณชัย และ 3.ศ.ดร.มาโกโตะโอกาวะ

รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช.ประจำปี 2565 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ 2.ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ 3.ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง 

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2563 จำนวน 15 รางวัล ได้แก่ 1.ศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง 2.ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา 3.ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 4.ศ.ดร.นครทิพยาวงศ์ 5.ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง 6.ศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต 7.ศ.ภกญ. ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 8.ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร 9.ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู 10.ศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย 11.ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง 12.ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 13.รศ.ดร.ปิ่นแก้วเหลืองอร่ามศรี 14.ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 15.ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี2564 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ 1.ศ.นพ.รังสรรค์ฤกษ์นิมิตร 2.ศ.ดร.ศิริมล ตรีพงษ์กรุณา 3.ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง 4.ศ.ดร.สิริชัยอดิศักดิ์วัฒนา 5.ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช 6.ศ.ดร.อลิสา วังใน 7.ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย8.ศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2565 จำนวน 12 รางวัล ได้แก่1.ศ.เกียรติคุณ ดร.เควิน เดวิด ไฮด์2.รศ. ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 3. ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ 4. ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา 5.ศ.ดร.ภกญ.ปราณีต โอปณะโสภิต 6.ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ 7.ศ.นสพ. ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 8.ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ 9.รศ. ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 10.รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ 11.รศ.ดร.พัฒนาพรฉัตรจุฑามาส 12.รศ.ดร.โชติมา จตุรวงค์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s