บอร์ด กยท.ปรับแผนช่วยเกษตรกรสวนยาง ไฟเขียวโอนเงินเข้าบัญชีซื้อปุ๋ยรอบต้นฤดูฝน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/671212

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กยท. ปรับเปลี่ยนดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรเนื่องจากฤดูฝนปีนี้ฝนมาค่อนข้างเร็วและแปรปรวน ถ้าหาก กยท. ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ในสภาวะปุ๋ยแพงและขาดแคลน ตามมติของคณะกรรมการ กยท. ก่อนหน้านี้นั้น ระยะเวลาดำเนินการจะไม่สอดคล้องหรือทันกับความต้องการใส่ปุ๋ยต้นฤดูฝนของเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบกับเกษตรชาวสวนยางส่วนหนึ่งได้มีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยการสํารองเงินเพื่อซื้อปุ๋ยไปบ้างแล้ว ก็จะได้นำเงินส่วนนี้ไปชดเชยเงินที่สำรองซื้อไปก่อนดังกล่าว

อย่างไรก็ตามแม้ กยท.จะจ่ายเงินจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงก็ตาม แต่ กยท.จะแนะนำการใช้สูตรปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกร เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพง ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินนั้นให้เป็นไปตามที่ กยท. กําหนด โดยใช้หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ พร้อมกับรายงานการตรวจสวนแบบกลุ่มที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับรองการใส่ปุ๋ย

สำหรับการดำเนินการในช่วงรอบปลายฤดูฝน 2565 คณะกรรมการ กยท. ยังคงมติเดิมคือ ให้ กยท.ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี และให้ กยท.พิจารณาการปรับการใช้ชนิดปุ๋ย จากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและขาดแคลน โดยปรับสูตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเพียงพอในการจัดการปุ๋ย

ทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 37 วรรค 2 เรื่อง การปลูกแทน ให้ส่งเสริมและสนับสนุน โดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดีพันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือ หรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ในอัตรา 16,000 บาทต่อไร่ และมติของ คณะกรรมการ กยท.การบริหารจัดการปุ๋ยให้ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ในสภาวะปุ๋ยแพงและ ขาดแคลน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s