ยกระดับวิสาหกิจผึ้งโพรง พัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/671211

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอนุชา ยาอีด ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำเกษตรที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในเชิงอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.สงขลาที่ผ่านมา มีผึ้งจำนวนมากตายเพราะสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชผนวกกับพื้นที่ป่าลดลง มีงานวิจัยชี้ว่าร้อยละ 40 ของแมลงผสมเกสรทั่วโลกเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ FAO จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันปกป้องแมลงที่ช่วยผสมเกสรโดยเฉพาะผึ้ง สำหรับภาคใต้มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ (ศทม.) จ.ชุมพร เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง สำหรับส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยตรง ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้

ด้าน นายปานเทพ สุวรรณมาลา ผู้จัดการและประธานแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา กล่าวว่า เมื่อมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เรื่องการเลี้ยงผึ้ง เกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงผึ้งตามหลักวิชาการ และประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้ง ทำให้เกษตรกรนำแนวคิดความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเลี้ยงผึ้ง มีการสร้างรังผึ้งเพิ่ม ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก มีทั้งเก็บไว้บริโภคกันเอง จำหน่าย และพัฒนาต่อยอดด้วยการแปรรูปผลผลิตด้วย ซึ่งในปี 2564 ทางกลุ่มฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อบริษัท ผึ้งวังชิง จำกัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s