สค. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่ กทม. เพื่อมุ่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชน – กลุ่มเปราะบาง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/671279

สค. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่ กทม. เพื่อมุ่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชน – กลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 08.48 น.

3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ สตรีและครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และผู้ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ในรูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่กับส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยกระทรวง พม. ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแห่งนี้ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายในการเข้าหาประชาชน อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ วันนี้ กระทรวง พม. มาเพื่อรับฟัง รับรู้ปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีนโยบายเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน ให้ครบ 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง กระทรวง พม. มุ่งหวังให้ทุกชุมชน เกิดการพัฒนา พึ่งพา เกื้อกูลกัน ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่ง รมว.พม. เน้นย้ำเสมอ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน” “คุณจะกำลังลำบากหรือไหม” เราจะไปหาคุณให้ถึงที่ ซึ่งเราทำตามที่พูด และในวันนี้เป็นการทำความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับกระทรวง พม. ในการให้ชุมชนทำหน้าที่บริหารจัดการตนเอง โดยมี กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงการดูแลทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม และผ่านรูปแบบการฝึกอาชีพเสริม การฝึกทักษะใหม่ ๆ ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการหารายได้เสริม ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่ เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/ , เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/ , Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633 , YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA , Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link ,LINE Official: @linefamily ,Twitter: twitter.com/pr_dwf ,e-Library : http://library.dwf.go.th/

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s