อว.ผ่านการประเมินความโปร่งใส ปี 65 เดินหน้าส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/671287

อว.ผ่านการประเมินความโปร่งใส ปี 65 เดินหน้าส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 09.24 น.

ป.ป.ช.เผยผลประเมินความโปร่งใส ประจำปี 2565 กระทรวง อว.ผ่านเกณฑ์ สำนักงานปลัด อว. ได้คะแนน 94.74 คะแนน เพิ่มขึ้น 3.09 คะแนน เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยได้คะแนนเต็ม 100 จาก 2 ตัวชี้วัด คือ ”การป้องกันการทุจริต” และ “การเปิดเผยข้อมูล” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์” ปลัด อว.ชี้มาจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในสังกัด ระบุปี 2566 เดินหน้าส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ตามกรอบแนวทางการประเมินที่กำหนดตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปรากฏว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหน่วยงานในสังกัดที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 17 หน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 86 แห่ง โดยในส่วนของ 17 หน่วยงานในสังกัด อว. มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 92.66 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ขณะที่ ผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ผ่านการประเมิน มีผลคะแนนเฉลี่ย 88.04 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 66 แห่ง จาก 86 แห่ง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (98.52) มหาวิทยาลัยพะเยา (95.80) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (95.70) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (95.29) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (95.24)

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานปลัด อว. มีผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส 94.74 คะแนน อยู่ในระดับ A เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.09 คะแนน โดยได้ 100 คะแนนเต็ม 2 ข้อ คือ การป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล ตามด้วยการปฏิบัติหน้าที่ (96.12) คุณภาพการดำเนินงาน (95.39) การใช้อำนาจ (93.90) และการแก้ปัญหาการทุจริต (93.54) ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ขณะที่หน่วยงานในสังกัด อว. อื่นๆ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงาน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (97.41) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (96.71) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (95.00) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (94.89) เป็นต้น

“ผลการประเมินมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในสังกัด อว.โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น การยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร ให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.อว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สป.อว. ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพิ่มช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนให้ผู้รับบริการสามารถส่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการให้บริการของ สป.อว. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารกับผู้รับบริการ หรือประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ การประเมิน ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช.” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s