เกษตรฯคิกออฟอนาคตสาหร่ายทะเลไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/671210

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สนับสนุนส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสาหร่ายทะเล เป็นอาหารแห่งอนาคตตัวใหม่ เนื่องจากปัจจุบันการผลิตสาหร่ายทะเลเติบโตอย่างรวดเร็ว มีผลผลิตทั่วโลกในปี 2562ไม่น้อยกว่า 35 ล้านตัน มีมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5 แสนล้านบาท เนื่องจากมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ในอาหาร รวมถึงอาหารเสริม อาหารสัตว์ ปุ๋ยเชื้อเพลิงชีวภาพ เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เซรั่มชะลอความแก่ เป็นต้น อีกทั้งการเพาะปลูกสาหร่ายสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น อุตสาหกรรมสาหร่ายทะเลจึงมีศักยภาพในวงกว้างสาหร่ายไม่เพียงเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูง หากยังมีสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายด้วย

นายอลงกรณ์กล่าวต่อว่า กรมประมง ได้ผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนคิกออฟ “นโยบายอาหารแห่งอนาคต” ด้วยการจัดงาน “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future” ร่วมกับ มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท (WCF : Worldview Climate Foundation) และมูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล (WIF : Worldview International Foundation) ฉายภาพสถานการณ์สาหร่ายทะเลในระดับประเทศ ภูมิภาคจนถึงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายทะเล ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาและยกระดับสาหร่ายทะเลจากหลากหลายภาคส่วนในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ นักวิจัยผู้พัฒนานวัตกรรมการแปรรูป ภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับสาหร่ายทะเลของประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s