ตำบลเกล็ดแก้ว มอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จ อปพร.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680074

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับทางราชการในการช่วยเหลือท้องถิ่นให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 55 คน

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่ออบรมความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับสมาชิก อปพร. ให้สมาชิก อปพร.เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับทางราชการในการช่วยเหลือท้องถิ่นของตนเอง ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จึงนับเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และหน่วยงาน ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s