รมว.เกษตรฯเปิดงานมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680365

รมว.เกษตรฯเปิดงานมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

รมว.เกษตรฯเปิดงานมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 19.25 น.

รมว.เกษตรฯเปิดงานมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราซกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถือได้ว่าก่อเกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่เกษตรกรเป็นอย่างมากและยังมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโค-กระบือ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นาลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งการร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชประสงค์

จากการดำเนินงานที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว จำนวน 1,251 ราย ลูกเกิดโคเพศเมียที่ขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น จำนวน 91 ตัว ลูกเกิดโค-กระบือ เพศผู้ ที่จำหน่ายแล้วนำเงินส่งโครงการธนาคารโค-กระบือ จำนวน 877 ตัว คิดเป็นมูลค่า 6,370,126 บาทมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน 968 ราย คิดเป็นมูลค่า 7,744,000 บาท และยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลขอโครงการรวม283รายจำนวนโค-กระบือ 375 ตัว โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์เช่นการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นเป็นต้นสำหรับโคเพศเมีย จำนวน 90 ตัว ที่ได้รับการไถ่ชีวิตในวันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจะนำไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1.อำเภอบ้านลาด จำนวน 31 ตัว 2.อำเภอชะอำ จำนวน 28 ตัว 3.อำเภอท่ายาง จำนวน 25 ตัว 4.อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 6 ตัว

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรภายในงาน ดังนี้

1.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ จัดกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์ TMR เป็นอาหารผสมครบส่วน ต้นทุนอาหารสัตว์เป็นอาหารผสมสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำอาหารหยาบ และอาหารข้นมาผสมกันอัตราส่วนท่ีเหมาะสม โดยคำนวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิดจากน้ำหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของสัตว์เลี้ยง

2.การผ่าตัดทำหมันสัตว์ มีการจัดกิจกรรมการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ เป็นต้น

3.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะพันธุ์แองโกนูเบี้ยน(Anglonubian)ซึ่งกรมปศุสัตว์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงแพะมากขึ้นด้านพันธุ์และการผลิตสายพันธุ์แพะ ปัจจุบันเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ผลิตเนื้อเป็นหลัก และผสมด้วยสายพันธุ์ผลิตนม ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ มีระบบการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารข้น โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น เป็นต้น

ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าธนาคารโค-กระบือเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเพิ่มผลผลิตธนาคารโคและกระบือเป็นการรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและกระบือตามหลักการของธนาคารโค-กระบือ และเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง และเป็นการรักษาชีวิตโค-กระบือ ให้ หลุดพ้นเราจากความตายเฉพาะหน้าได้ และเป็นการสร้างโอกาสขยายพันธุเ์พิ่มข้ึนโดยไม่ให้สัตว์สูญพันธุ์ต่อไป

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s