เกษตรฯ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่เพชรบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680199

เกษตรฯ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่เพชรบุรี

เกษตรฯ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่เพชรบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.59 น.

เกษตรฯ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่เพชรบุรี เพิ่มศักยภาพในการผลิต ขยายพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “สร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี” โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกัมพล สุภาแพ่ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ นายเฉลิมช้ย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สู่เกษตรกร รวมถึงนำเสนอความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ ทั้งในส่วนของผลการดำเนินงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และที่กำลังจะดำเนินการต่อไป โดยเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการผลิต ขยายพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงทำการวิเคราะห์เชิงลึกต่อความต้องการของกลุ่มสมาชิกเพื่อจัดทำแผนธุรกิจและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และการเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง ใช้การตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญของผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงของโลก

สำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย มีเป้าหมายการดำเนินงานทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ เน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรายย่อย ด้านการผลิตและการจำหน่าย มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีการรวมกลุ่มกันสร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกร โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การเอาเปรียบจากคู่ค้าใดๆ และมีโอกาสในการขยายตลาดไปช่องทางต่างๆ ได้มากขึ้น จากการรวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ และการหาช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้วยกระบวนการเรียนรู้ การสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วม และใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มองเป้าหมาย พื้นที่ คน สินค้า เข้าด้วยกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตทางการเกษตร มี Smart Farmer และ Young Smart Farmer เป็นเกษตรกรต้นแบบของชุมชน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น จำนวน 51 แปลง แบ่งเป็น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ปศุสัตว์ เกลือทะเล และแมลงเศรษฐกิจ มีเกษตรกร 2,248 ราย พื้นที่ 43,579.5 ไร่

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดสถานีสร้างการรับรู้สู่เกษตรกร จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การอารักขาพืชเพื่อรับมือกับโรคและแมลงศัตรูพืชในฤดูฝน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สถานีที่ 2 การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการดิน-ปุ๋ย ในภาวะปุ๋ยเคมีราคาแพง โดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี สถานีที่ 3 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อทดแทนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์การเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอม และเครือข่ายแปลงใหญ่ข้าว นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบันการศึกษา รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม Smart Farmer / Young Smart Farmer และ Fisherman Market ด้วย

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s