เซ็นทรัล รีเทล ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ‘Green & Sustainable Retail’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680285

เซ็นทรัล รีเทล ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ‘Green & Sustainable Retail’

เซ็นทรัล รีเทล ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ‘Green & Sustainable Retail’

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เซ็นทรัล รีเทล ประกาศเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะสร้างและส่งต่อโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป พร้อมผลักดันองค์กรเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรแรกของไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs), แนวทางพัฒนา BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ ESG (Environment-Social-Governance) เป็นหลักในการวางกลยุทธ์ CRC ReNEW เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มธุรกิจในเครือ ตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ٢٥٩٣ พร้อมทั้งเป้าหมายในระยะสั้น ภายในปี ٢٥٧٣

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลรีเทล กล่าวถึงเป้าหมายในระยะสั้นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero) ภายในปี 2573 มีดังนี้ 1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% (Reduce Greenhouse Gases) 2.สร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,400 ล้านบาทต่อปี (Navigate Well-being Society) 3.ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% (Eco-friendly Packaging) 4.บริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะอาหาร 30% (Waste Management)

Tops Green จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ทั้งนี้ การที่จะบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าว เซ็นทรัล รีเทลได้ชู 4 แนวทางปฏิบัติ ภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW ที่ทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะยกระดับในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.Reduce Greenhouse Gasesลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1.1 เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้าและร้านค้าทั้งในไทยและเวียดนาม ซึ่งจะทำให้เซ็นทรัล รีเทล นำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดได้ถึง 30% ภายในปี 2569 1.2 เปลี่ยนผ่านสู่การเป็น Low carbon logistic โดยเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ในการขนส่งสินค้า 1.3ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (Energysaving technology) ในหลากหลายรูปแบบเช่น ตู้เย็นประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Chiller) สามล้อพลังงานไฟฟ้า 1.4 ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ติดตั้งสถานีบริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับลูกค้าในศูนย์การค้าทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม 1.5 ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (No Deforestation) โดยพิจารณาไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และsuppliers หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทาน

2.Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ เซ็นทรัล รีเทล มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ เป็นผู้นำในการสร้างความเท่าเทียมและสนับสนุนความหลากหลายในสังคม ผ่านการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ ในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น438 คน และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิิจชุุมชนหรือท้องถิ่น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการจริงใจ Farmers’ Market ที่ครอบคลุม 24 จังหวัด ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 24,000 ราย กว่า 624 ชุมชน6,620 ครัวเรือน ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ٣ เท่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อปีกว่า 220 ล้านบาท ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โครงการ “ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า”

3.Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางปฏิบัติดังนี้ 3.1ต่อยอดแคมเปญ Love the Earth เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท Green Product ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุรีไซเคิล วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุคุณภาพที่ใช้ได้ทนทาน ทดแทนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง รวมถึงลดการสร้างขยะพลาสติก โดยในปี ٢564 ลดการใช้ถุงพลาสติกได้รวม ١٦٠ ล้านใบ 3.2 เพิ่ม Tops Green ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ โดยเปิดสาขาแรกแล้วที่เชียงใหม่

4.Waste Management การจัดการขยะมูลฝอย ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ การเผา การก่อมลพิษและรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวทางปฏิบัติดังนี้ 4.1 ลดปริมาณการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังบริโภคได้ให้แก่กลุ่มเปราะบาง และจัดการขยะอาหารโดยการทำปุ๋ยหมักและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 4.2 ยกระดับการจัดการขยะพลาสติกกับโครงการ “ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า” ให้สามารถนำขวดพลาสติก PET กลับมาใช้ใหม่ และแปรรููปเป็นผลิิตภััณฑ์ ซึ่งสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับชุุมชน4.3 ยกระดับโครงการ Journey to Zero รณรงค์ลดขยะเหลือศูนย์ ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกค้าและพนักงานในการลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

โครงการจริงใจ Farmers’ Market

“เซ็นทรัล รีเทล เริ่มต้นจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ Mindset ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้กับพนักงานทุกระดับ พร้อมสอดแทรกเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ เราได้วาง Road map ในระยะยาว เพราะการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาในการทำอย่างต่อเนื่องและอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเซ็นทรัล รีเทล ให้ความสำคัญในการส่งต่อเจตนารมณ์นี้ไปยังผู้บริหารรุ่นต่อๆ ไป และเราจะเป็นกำลังสำคัญในการทำทุกสิ่งที่สามารถทำได้ เพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่ให้กับคนเจเนอเรชั่นต่อๆ ไป” นายญนน์ กล่าวปิดท้าย

จ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ

สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s