CPF ชวนพนักงาน-ชุมชนฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ปีที่ 7

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680534

CPF ชวนพนักงาน-ชุมชนฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ปีที่ 7

CPF ชวนพนักงาน-ชุมชนฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ปีที่ 7

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

“โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธง” ผืนป่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่กลับสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จของการพลิกฟื้นจากป่าเขาหัวโล้น มาเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือ3 ประสานระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภาครัฐโดยกรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธงร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 7แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดเด่นของการฟื้นฟูผืนป่าที่นี่ คือ การฟื้นฟูป่า ด้วย 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในพื้นที่ เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า พร้อมทั้งติดตามการเติบโตของต้นไม้อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายให้ป่าที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นทั้งแหล่งอาหารของชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน          

กิจกรรมครั้งแรกของปีนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย  ภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง นำพนักงานซีพีเอฟ จำนวน 250 คน ทำกิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตว์และทำโป่งเทียมในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ณรงค์ วัสสละ ปลัดอำเภอพัฒนานิคม,สุรพล กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ร่วมกิจกรรมด้วย      

“กิจกรรมในวันนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนที่อยู่รอบเขาพระยาเดินธง ภาคราชการ กรมป่าไม้ ส่วนปกครองและพนักงานซีพีเอฟที่มาจากหลายธุรกิจและหลายจังหวัดที่เราประกอบกิจการอยู่ ประมาณ 250 คนเพื่อมาปลูกต้นไม้สำหรับเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และทำโป่งเทียม สิ่งที่เราร่วมกันทำในวันนี้ทำให้สัตว์ป่ามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นการเติมเต็มระบบนิเวศ ซึ่งนอกเหนือจากความประทับใจที่พวกเราชาวซีพีเอฟได้รับแล้ว ยังได้ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และคืนผืนป่าที่สมบูรณ์ให้แก่ประเทศด้วย” ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธง กล่าว      

สำหรับกิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตว์มีการปลูกต้นไม้ 24 ชนิด จำนวน 450 ต้น อาทิต้นสมอพิเภก ต้นเขยตาย ต้นตาเสือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตได้ดี และสามารถออกผลเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ รวมทั้งทำโป่งเทียม ด้วยการขุดดินบริเวณที่ลาดชันให้เป็นแอ่ง จากนั้นนำแร่ธาตุต่างๆ อาทิ แคลเซียม โพแทสเซียมเกลือสมุทร ลงไปผสมกับดินบริเวณที่ขุด เมื่อมีฝนตกหรือความชื้น ดินบริเวณดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นของกลุ่มสัตว์กินพืชและสัตว์กีบ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธงให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น        

นับจากปี 2559 ซึ่งซีพีเอฟคิกออฟ“โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 7ได้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำไปแล้ว 6,971 ไร่ เพื่อส่งมอบผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ประเทศไทย ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน บรรเทาผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสอดรับตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SustainableDevelopment Goals : SDGs)  

“เขาพระยาเดินธง” ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นเขียวชะอุ่มเต็มพื้นที่ในวันนี้มาจากความตั้งใจความร่วมมือ ประสบการณ์ทางวิชาการที่ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การติดตามผลอย่างจริงจัง เป็นบทเรียนความสำเร็จ ผลักดันให้ผืนป่าที่นี่ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถเป็นต้นแบบใหักับผืนป่าอื่นๆ ของประเทศไทยต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s