กรมการค้าต่างประเทศ ยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) พร้อมลง MOU

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680785

กรมการค้าต่างประเทศ ยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)  พร้อมลง MOU

กรมการค้าต่างประเทศ ยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) พร้อมลง MOU

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565, 22.45 น.

กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ Bioplastic และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมใช้ประโยชน์ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุน ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี พ.ศ. 2564 – 2567 และมอบหมายกรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังฯ ในด้านการตลาดต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ผลักดันผลผลิตสู่ตลาดเป้าหมาย (Demand Driven)/เจรจาเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า/สร้างทีมนักขายมืออาชีพเพื่อรักษาตลาดเดิม ฟื้นฟูตลาดเก่า และหาตลาดใหม่ (2) จัดทำ Single Big Data สินค้ามันสำปะหลัง (3) ส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมมันสำปะหลังจากหิ้งสู่ห้าง และ (4) ประชาสัมพันธ์ด้านคุณภาพมาตรฐาน จุดเด่นและคุณประโยชน์ของมันสำปะหลังในตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ส่งออก

 ด้านนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าววว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากมันสำปะหลัง สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหา (supply) วัตถุดิบให้แก่โรงงาน การยกระดับต่อยอดความเป็นนวัตกรรมให้สินค้าฯ จนถึงการสร้างโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยภายในงานยังมีการอภิปรายทิศทางและแนวโน้มตลาดสินค้า Bioplastic สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลัง รวมทั้งโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และการจับคู่ธุรกิจงานวิจัยและคลินิกให้คำปรึกษา เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เจ้าของผลงานวิจัยและผู้ประกอบการที่มีความสนใจธุรกิจเดียวกันได้เจรจาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้กลายเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมทำให้เกิดต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านวิจัย ภาคเอกชน และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกันระหว่าง กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหสชน) (สนช) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กลุ่มเดอะมอลล์ กลุ่มเซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล และกลุ่มบิ๊กซี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s