ปลัดเกษตรฯรุกพัฒนางานที่เชียงใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680901

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรฯ และลงพื้นที่ตรวจราชการภาคเหนือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม ว่ามุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาคการเกษตรถือเป็นหัวใจสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนั้นนโยบาย “Agri challenge Next Normal 2022” ของกระทรวงเกษตรฯ จึงเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร

สำหรับการขับเคลื่อนต้องดำเนินงานในเชิงบูรณาการภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับพันธกิจของกระทรวงเกษตรฯ สร้างการสื่อสารนโยบายไปยังผู้ปฏิบัติ และการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจ ขับเคลื่อนงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 2.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และ 3.วางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมายครอบคลุม 4 ด้านในปี 2565 คือ 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.8%

2.ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% 3.เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ลดลงไม่น้อยกว่า 10% และ 4.พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่รวมทั้งเตรียมการผลักดันเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของกระทรวงเกษตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภาคการเกษตร จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้ง 25 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 1,854,294 ไร่ คิดเป็น 14.76%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s