SPU ร่วมใจทำบุญใหญ่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681173

SPU ร่วมใจทำบุญใหญ่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

SPU ร่วมใจทำบุญใหญ่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค14 ตัว กระบือ 13 ตัว รวมจำนวน 27 ตัว และร่วมทำบุญถวายปัจจัย รวมทั้งสิ้น697,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขนกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ โดยโค-กระบือ27 ตัว จะส่งมอบและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์กระบือไทย บ้านละกอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อีกทั้งเป็นการลดละการฆ่าสัตว์ พร้อมเป็นการช่วยให้โค-กระบือรอดพ้นจากโรงฆ่าสัตว์และมีอายุยืนยาวต่อไปอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s