การเมืองพลิกโฉมประเทศไทย ‘พรรคการเมืองทางสายกลาง’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681330

การเมืองพลิกโฉมประเทศไทย  ‘พรรคการเมืองทางสายกลาง’

การเมืองพลิกโฉมประเทศไทย ‘พรรคการเมืองทางสายกลาง’

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

“วิกฤตการเมืองอย่างเรื้อรัง อันทำให้ประเทศเสียโอกาสที่วิกฤต และหาทางออกไม่ได้ เพราะใช้แนวคิดตะวันตก” วิธีคิดแบบตะวันตก คือ “คิดแบบตายตัว แยกส่วน แยกข้าง แยกขั้ว เป็นปฏิปักษ์ (antagonistic) และต่อสู้แย่งชิงกัน หรือคิดเชิงอำนาจ” ดังที่ชาวยุโรปได้ใช้อำนาจแย่งชิงไปทั่วโลก ทำให้โลกวุ่นวาย ปั่นป่วน เสียสมดุล วิกฤตไปหมดทุกด้านอยู่ในขณะนี้ และยุโรปกำลังใช้กรรมอยู่ในขณะนี้ “ไทยก็เอาอย่างวิธีคิดเขามา เพราะเขามีอำนาจ จนประเทศเราปั่นป่วน วุ่นวาย ทั้งๆ ที่เรามีทรัพยากรมากพอที่จะพัฒนาให้คนไทยทุกคนพออยู่พอกินและมีไมตรีจิตต่อกัน” อันเป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว ร.9

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลก คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด ดังที่ไอน์สไตน์กล่าวว่าถ้าเขาต้องเลือกศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็ศาสนาพุทธนั่นแหละ ไอน์สไตน์ยังกล่าวว่า “เราต้องการวิถีคิดใหม่โดยสิ้นเชิง ถ้ามนุษยชาติจะอยู่รอดได้ (We shall need a radically new manner of thinking, if mankind is to survive)” วิถีคิด
แบบเก่า ไปต่อไปไม่ได้แล้ว

วิถีคิดแบบพุทธที่เรียกว่า “ทางสายกลาง” นั้นเป็นทางสายปัญญา ไม่ใช่สายอำนาจ ไม่แยกส่วน ไม่แยกข้างแยกขั้ว
ไม่คิดเชิงปฏิปักษ์ แต่เน้นความเมตตาและการอยู่ร่วมกัน พรรคการเมืองจะชื่ออะไรๆ ก็ใช้แนวคิดทางสายกลางได้ เมื่อพรรคการเมืองใช้ทางสายกลาง ก็จะร่วมมือและส่งเสริมซึ่งกันและกันในหลายรูปแบบ ไม่ว่าเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็น ก็ร่วมมือกันเพื่อบ้านเมืองได้ เพราะไม่คิดเชิงปฏิปักษ์และการต่อสู้โค่นล้ม

สังคมปัจจุบันต่างจากสังคมโบราณโดยสิ้นเชิง กลายเป็นระบบซับซ้อน (Complexity system) ที่ซับซ้อนและยากอย่างยิ่ง วิธีเก่าๆ ใช้ไม่ได้ผลแล้ว วิธีเก่า คือ การใช้อำนาจ หรือเงิน หรือการใช้ความรู้สำเร็จรูป หรือการวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากพรรคการเมืองใช้วิธีเก่าๆ จึงแก้ปัญหาไม่ได้ ประเทศไทยติดอยู่ในหลุมดำแห่งวิกฤตเรื้อรัง ทำให้เสียโอกาสไปมาก ทางสายกลางจะทำให้รวมตัวร่วมคิดร่วมทำกันได้ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive learning through action)ในสถานการณ์จริงเป็น “วิธีการทางปัญญา”ที่ทรงพลังยิ่ง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) หรือการ
พลิกโฉมประเทศไทย

วิธีการทางปัญญาดังกล่าวนี้ ยิ่งทำยิ่งรักกันมากขึ้น เพราะมีความเสมอภาค ภราดรภาค และสามัคคีธรรม ยิ่งเชื่อถือไว้วางใจกันมากขึ้น ยิ่งฉลาดขึ้น และฉลาดร่วมกัน เกิดปัญญาร่วม (Collective wisdom) อัจฉริยภาพกลุ่ม (Group genius) และนวัตกรรม ทั้งหมดเป็นพลังมหาศาล ที่ทำให้ฝ่าความยากทุกชนิดไปสู่ความสำเร็จ แล้วมีความสุขประดุจบรรลุนิพพานร่วมกัน

เมื่อเชื่อถือไว้วางใจกันและเกิดปัญญาร่วม ก็จะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยทำไม่ได้อีกต่อไป สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ จึงกล่าวว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) ในทุกมิติคือ การพลิกโฉมประเทศไทย (Transformation Thailand) จะไม่มีความขัดแย้งรุนแรงระหว่างซ้ายและขวาอย่างน่าสลดสังเวชอีกต่อไป เพราะปัญญาทำให้เห็นช้างทั้งตัวหรือองค์รวม คนต้องมีทั้งแขนซ้ายแขนขวา เครื่องบินที่เป็นองค์รวมต้องมีทั้งปีกซ้ายปีกขวา ฉันใด ประเทศไทยที่เป็นองค์รวม ก็ฉันนั้น

“ที่ว่าตาบอดคลำช้างแล้วทะเลาะกันยกใหญ่ เป็นเพราะตาบอดจึงไม่เห็นช้างทั้งตัว คลำรู้เป็นส่วนๆ ถ้าเห็นช้างทั้งตัวก็ไม่มีอะไรทะเลาะกัน เพราะส่วนต่างๆ ล้วนเป็นของช้างตัวเดียวกัน การคิดแบบแยกส่วน แบ่งข้างแบ่งขั้ว ทำให้ชาวโลกเหมือนตาบอดคลำช้าง ทะเลาะกันยกใหญ่ วุ่นวาย รุนแรงกันไปทั่ว เราอย่าตามเขาไปเลย เดินตามพระพุทธเจ้าด้วยทางสายกลางดีกว่า ทุกคนล้วนเป็นเพื่อน เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่ามีเวรต่อกันเลย แต่มีความเมตตาและคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติดีกว่า”

ทางสายกลางจะทำให้คนไทยก้าวข้ามความขัดแย้งทุกประเภท เมื่อใดคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน และสามารถเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้จะเกิดพลังมหาศาล ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริง จนเข้าสู่ยุคศรีอาริยะที่มีความเจริญพร้อมทุกด้าน การเมืองใหม่ คือ การเมืองทางสายกลาง ขอพรรคการเมืองและเพื่อนคนไทย พิจารณาให้ดีๆ ประเทศไทยมาถึงจุดพลิกผัน (Tipping point) แล้ว

โอกาสพลิกโฉมประเทศไทย อยู่ต่อหน้าเราแล้ว!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s