ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. “โรคจิต” ห้ามรับราชการพลเรือน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530418

20 ก.ย. 2565

ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. "โรคจิต" ห้ามรับราชการพลเรือน

ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. เพิ่ม “โรคจิต” และ “โรคอารมณ์ผิดปกติ” ห้ามรับราชการพลเรือน ส่วน”โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ” ตัดออก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. …. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน 
 

ในการแก้ไขครั้งนี้ ยกเลิก “โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ” ออกจากลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน เนื่องจากโรควัณโรคมีแนวโน้มที่ลดลงและใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ ก็สามารถหายได้ 

ขณะเดียวกัน เพิ่ม “โรคจิต” หรือ “โรคอารมณ์ผิดปกติ” ที่มีอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพลเรือน มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ส่วนโรคอื่นๆ ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเดิมเคยต้องห้าม และยังคงบังคับใช้ต่อไป คือ 

1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

2.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

3.โรคพิษสุราเรื้อรัง

4.โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s