ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681075

ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 17.04 น.

สำนักงานประกันสังคมมีนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่  50 ปีขึ้นไป โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการดูแลผู้ประกันตนให้ได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0 2956 2500-10  https://youtu.be/abbbsRWnpXc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s