ปลัดเกษตรฯลุยงาน17จว.ภาคเหนือ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681138

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมส่วนราชการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ว่าสหกรณ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพิ่มความเข้มแข็งในธุรกิจภาคเกษตร สร้างมูลค่าให้กับสินค้าไข่ไก่ สอดคล้องกับนโยบายและโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ โดยสหกรณ์ดังกล่าวขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีสาขาอยู่ใน จ.เชียงใหม่ และลำพูน 4 สาขา สำหรับการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าไปดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือในการทำศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไข่ไก่ในรูปแบบฟาร์มกลาง โดยจะมีการสร้างโรงเรือนและติดตั้งกรงไก่แบบอัตโนมัติ เพื่อเลี้ยงไก่รุ่นและไก่ไข่ ติดตั้งระบบไบโอแก๊ส เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ไว้ใช้ภายในโรงเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไข่ไก่ให้กับคนที่สนใจในอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และเพื่อทดแทนปริมาณไข่ไก่ของสมาชิกที่เลิกเลี้ยง รวมถึงเพื่อใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะราคาไข่ไก่ตกต่ำ และต้นทุนวัตถุดิบและอาหารสัตว์มีราคาที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญทั้งหมด 66 ราย สมาชิกสมทบ 110 ราย มีทุนดำเนินงาน 114,634,800 บาท อาชีพหลักของสมาชิกคือการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีไก่ไข่ประมาณ 800,000 ตัว สำหรับธุรกิจของสหกรณ์ มี 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตไข่ไก่ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3.ธุรกิจแปรรูป (อาหารสัตว์และผลผลิต) 4.ธุรกิจสินเชื่อ และ 5.ธุรกิจบริการรับฝากเงิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s