ปลัดเกษตรฯอัปสกิลบุคลากร20จว.อีสาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681395

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาUpskill for Next Normal ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จ.หนองคาย ว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวข้อง 5 ด้าน

ที่สำคัญคือการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 มีหมุดหมายที่ 1 ที่ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ซึ่งในการจะขับเคลื่อนให้หมุดหมายที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมายก็จะต้องเกี่ยวข้องกับหมุดหมายที่ 12 กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาคนในภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง เป็น Smart Officer รวมทั้งตอบโจทย์ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูงซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน

อย่างไรก็ดี บุคลากรในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งนโยบายของจังหวัด จำเป็นต้องเข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสู่ความปกติถัดไป (Next Normal) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564-2570

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s