ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ยังไม่ผ่านด่าน ศาลรัฐธรรมนูญ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530554

21 ก.ย. 2565

ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ยังไม่ผ่านด่าน ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ร่างกฎหมายเลือกตั้ง และ ร่างกฎหมายพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ให้เวลา 15 วัน ส่งเอกสารชี้แจง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ รับคำร้องกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวม 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง วงเล็บ1 ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  มาตรา 25 และ 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และ 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมติเอกฉันท์ รับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรค 3 ให้ผู้ร้องและประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนด และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ส่วนกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 77 คน ที่เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง วงเล็บ1 ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง …. มาตรา 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45, 83, 86, 90, 91 หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ รับไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งผู้ร้องทราบ พร้อมทั้งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรค 3 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เช่นเดียวกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s