เกษตรฯชงครม.ปรับเพิ่ม ราคาน้ำนมดิบ1.5บาท/กก.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681393

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จากทุกภาคทั่วประเทศไทย เข้าพบที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม (ขอปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 2.25 บาท) โดยขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในปี 2565 จากกิโลกรัมละ 17.50 บาท เป็น 19.75 บาท และขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในปี 2565 จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.25 บาท

ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ เสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาทต่อกิโลกรัม และในส่วนของกรมปศุสัตว์จะดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร 0.75 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s