กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน ร.ร. พระปริยัติธรรม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/scoop/530596

เปรียญ12

22 ก.ย. 2565

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน ร.ร. พระปริยัติธรรม

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษา พระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พระปริยัติธรรม มีสิทธิ์ได้รับ ค่าตอบแทน เป็นรายเดือน หรือ รายชั่วโมง


การศึกษาคณะสงฆ์ เข้าสู่ระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษา พระปริยัติธรรม เรียบร้อยแล้ว..
      หลังจากที่คณะสงฆ์ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษา พระปริยัติธรรม 2562.. มาแล้ว และได้ออกอนุบัญญัติ(กฏหมายลูก)จนนำไปสู่ขั้นตอนของบประมาณตาม พ.ร.บ. บัดนี้กระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปตามกฏหมายแล้ว โดย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน ร.ร. พระปริยัติธรรม

 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที กค.0408.3/8872 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษา พระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมง เป็นเรียบร้อยแล้ว..

เจ้าหน้าที่ จศป. ที่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณปี 2565ตาม พ.ร.บ. (3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน2565)และงบประมาณปี 2566 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2565) เป็นต้นไป ประกอบด้วย..
1/ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ กองบาลีสนามหลวง จำนวน 33 อัตรา
2/ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่กองธรรมสนามหลวงจำนวน 59 อัตรา
3/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 4283 อัตรา
4/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน 5 อัตรา…
 

ส่วนอัตราที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ(โดยเฉพาะ สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา)ขณะนี้คณะสงฆ์กำลังเร่งสำรวจ เพื่อ  สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างเร่งด่วน.. เมื่อดำการแล้ว คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2566) เป็นต้นไป.. 

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน ร.ร. พระปริยัติธรรม
      สาธุ สาธุ สาธุ ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม..พระเทพเวที(พล) เลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษามหาเถรสมาคม / รักษาการรองแม่กองยาลีสนามหลวง.. รายงานอัพเดท.. ล่าสุดครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s