‘คุณหญิงกัลยา’ หนุนปั้นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่บุรีรัมย์ สร้างรายได้นักเรียน สถานศึกษา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681845

'คุณหญิงกัลยา' หนุนปั้นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่บุรีรัมย์ สร้างรายได้นักเรียน สถานศึกษา

‘คุณหญิงกัลยา’ หนุนปั้นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่บุรีรัมย์ สร้างรายได้นักเรียน สถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 18.38 น.

คุณหญิงกัลยา หนุนปั้นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่บุรีรัมย์ สร้างรายได้นักเรียน สถานศึกษา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเป็นประธานเปิด ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและวิทยาลัยประมง สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวะเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการใหม่ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับสถานศึกษา และนำผลที่ได้จากการฝึกอบรม นำสู่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา และขยายผลสู่ชุมชน และเปิดร้าน “K Farm Koffee”

ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนหอการค้าจังหวัด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาทุกประเภท โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2570) ก็ให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดงาน และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ทันสมัยได้ โครงการอบรมฯ ในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมกันทำให้การพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดและของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าก็มาพร้อมกับปัญหาและความผันผวนของสังคมในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มิติ เพราะฉะนั้น การพัฒนาคนจึงต้องประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วย ดังนั้นความจำเป็นของการเรียนทุกวันนี้ คือการเรียนแบบ STEM คือ Scient -Technology- Engineer- Math และเราก็จะใส่ตัว A คั่นระหว่าง E กับ M เป็น STEAM ซึ่งตัว A หมายถึง Art of Life ซึ่งหมายถึงศิลปวัฒนธรรม รากเหง้า ประเพณี และเสน่ห์ที่ดีงานงามของไทยไว้

การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ เพราะมีทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ  มาร่วมมือด้วย ถือเป็นการพลิกโฉมการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ต่อสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง อยากให้นำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่และพัฒนาเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการเกษตรของสถานศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษา และยังได้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับสถานศึกษาอีกทั้งยังสามารถขยายผลสู่ชุมชน เกษตรกร รวมถึงประชาชนที่สนใจ จึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจะส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวะเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการใหม่ ภายในสถานศึกษาได้อย่างเต็มกำลังและเต็มศักยภาพ” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวคุณหญิงกัลยา ยังได้มอบเกียรติบัตร “เพชรเกษตร” แก่ศิษย์เก่าดีเด่นด้านเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 วิทยาลัยฯ จำนวน 11 ท่าน และได้เยี่ยมชมการสาธิต การแสดงผลงาน และผลผลิตด้านการเกษตรของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และศิษย์เก่าที่นำมาแสดง พร้อมปล่อยปลาบริเวณแปลงนาสาธิต ร้านกาแฟ “K Farm Koffee”อีกด้วย

นับเป็นโอกาสที่ดีที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวเกษตร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไม่หยุด การหนุนเสริมอาชีวเกษตร จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางรอดที่จะช่วยนำพาประเทศชาติให้พัฒนา ทันสมัย และเท่าทันในโลกยุคปัจจุบันและก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s