มติเอกฉันท์ แต่งตั้ง’ผศ.ดร.อมลวรรณ’ เป็นเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681523

มติเอกฉันท์ แต่งตั้ง'ผศ.ดร.อมลวรรณ' เป็นเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่

มติเอกฉันท์ แต่งตั้ง’ผศ.ดร.อมลวรรณ’ เป็นเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.27 น.

“บอร์ดคุรุสภา” มติเอกฉันท์ แต่งตั้ง “ผศ.ดร.อมลวรรณ” คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ 

วันที่ 21 กันยายน 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่  ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันถึงความเหมาะสม เนื่องจากคุรุสภาเป็นหน่วยงานหลักในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และต้องทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยซึ่งถึงเป็นต้นน้ำในการผลิตครู และต้องเข้าใจเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ต้องปรับขบวนการเรียนการสอนต่างๆจึงต้องการผู้ที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานผลิตครูกับนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการครูที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปก็จะดำเนินการทำสัญญาจ้างและออกคำสั่งแต่งตั้งเลขาคุรุสภาคนใหม่ และจะเริ่มต้นทำงานวันที่ 3 ตุลาคม นี้

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) แทน คณะกรรมการ กมว. ที่จะหมดวาระในเดือนกันยายนนี้  ส่วนการแต่งตั้งประธาน กมว.นั้น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 11/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของ กมว.ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นคนแต่งตั้ง ซึ่งขณะนี้ตนกำลังพิจารณาคนที่เหมาะสม และต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถคึงเข้าใจในบริบทของการทำงานของ กมว.เพราะมีหน้าที่ในการประเมินและดูแลวิชาชีพครู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s