ม.อ.ขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681504

ม.อ.ขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ม.อ.ขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มอ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของไทยและจัดอยู่ในกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ หรือ Reinventing University ภายใต้การขับเคลื่อน 4 ด้าน ในปี 2563-2564 ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมแบบใหม่ 

สำหรับปี 2565 นี้ ม.อ. ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตามแผนงาน “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์” จำนวน 3 โครงการหลัก ได้แก่  1.โครงการสร้างศักยภาพความเป็นนานาชาติที่มีด้วยกัน4 โครงการย่อย คือ โครงการทักษะใหม่ของประชากรโลกเพื่อตลาดแรงงานโลก โครงการ PSU Open Mobility ที่เป็นการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย Virtual Visiting Professor, International Postdoc, International Virtual Seminar,World Class Self Learning (MOOC) และ Young Global Affairs and Corporate Communication (GACC) โครงการพลิกโฉมการยอมรับในระดับสากล และโครงการยกระดับหลักสูตรสู่การรับรองระดับนานาชาติ ได้แก่ International Accreditation 2.โครงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และ 3.โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพการแพทย์และเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย  

“ด้วยการขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทำให้ ม.อ. ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาในภูมภาคเอเชียที่ได้รับรางวัล “THE Award Asia 2022” ด้าน International Strategy of the Year หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ์ นานาชาติดีที่สุด ซึ่งจัดโดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษอีกด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s