แต่งตั้ง-โยกย้าย 152 ‘บิ๊กเขตพื้นที่ฯ’ ล็อตใหม่ คืนอัตรากำลังแทนเกษียณ อีกกว่า 18,546 อัตรา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681582

แต่งตั้ง-โยกย้าย 152 ‘บิ๊กเขตพื้นที่ฯ’ ล็อตใหม่ คืนอัตรากำลังแทนเกษียณ อีกกว่า 18,546 อัตรา

แต่งตั้ง-โยกย้าย 152 ‘บิ๊กเขตพื้นที่ฯ’ ล็อตใหม่ คืนอัตรากำลังแทนเกษียณ อีกกว่า 18,546 อัตรา

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 20.28 น.

วันที่ 21 กันยายน 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไข ในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,490 โรงเรียน  จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี และขณะนี้ได้มีคณะกรรมการการลงไปกลั่นกรองวิทยฐานะของครูในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูในพื้นที่ห่างไกลที่ยากลำบาก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการคืนอัตรากำลังแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.นี้  กว่า 18,546 อัตรา โดย ก.ค.ศ.ได้คืนอัตรากำลังกลับไปให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อทำการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ดังนี้ -สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 141 อัตรา – สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 163 อัตรา – สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 2 อัตรา – สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17,548 อัตรา – สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 692 อัตรา

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารอัตรากำลังสายงาน การสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษามีครูครบชั้น ครบวิชา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถกำหนดให้มีจำนวนครูในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม  ให้ปรับจำนวนอัตราครูขั้นต่ำในเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา เกิดความยืดหยุ่นต่อการจัดครูของสถานศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น และเพิ่มความคล่องตัวในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยการปลดล็อค เรื่อง การเรียงลำดับครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับประถมศึกษา แต่สถานศึกษายังคงได้ครูครบวิชา ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารอัตรากำลังสายงานการสอนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ต่อไป

“ที่ประชุมยังเห็นชอบการย้าย และบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 75 ราย และอนุมัติ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ(สพท.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 77 ราย  มีผลวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ขณะเดียวกันที่ประชุมยังให้ชะลอการจัดสอบรองผู้อำนวยการ สพท. และผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมอบหมายให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปดำเนินการปรับแก้หลักเกณฑ์การสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. พ.ศ. … ที่กำลังจะประกาศใช้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบ การปรับแก้ส่วนการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA  เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคสช. ฉบับใหม่ แต่ยังคงเปิดให้ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ เช่นเดิม” น.ส.ตรีนุช กล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s