บำเพ็ญบุญถวาย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681491

บำเพ็ญบุญถวาย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

บำเพ็ญบุญถวาย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บำเพ็ญบุญถวาย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 29 ปี แห่งการเสด็จฯ พระราชทานทุน มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองใน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองใน จัดงานพิธีบำเพ็ญบุญและมอบทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานทุนการศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และ สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองใน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ วัดทองใน ซ.อ่อนนุช 25 เขตสวนหลวง

พิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีผู้บริหารเขตสวนหลวง และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตสวนหลวง อาทิ เกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง, วรางคณา สท้านวัตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง, ลัดดาวัลย์ ดอกแก้ว หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสวนหลวง, โสภา อมราศรัยศรี ประธานสโมสรกีฬาเขตสวนหลวง, ยุวลักษณ์ นิลดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเขตสวนหลวง, นริศรา เปรมศรี ผู้อำนวยการ รร.วัดทองใน, วิไล อรรถวิทยา ประธานกรรมการสถานศึกษา รร.วัดทองใน, สมจิตร จันทศิริ กรรมการสถานศึกษารร.วัดทองใน, พิมพ์ชยา ธนโชติชุติวัฒน์ ผู้อำนวยการ รร.พูนสิน เขตพระโขนง,อร่ามรัตน์ บุญรักษ์โยธิน ผู้จัดการโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ, รื่นฤดี อินจันทร์ อดีตผู้อำนวยการ รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ,วิสันรัตน์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการ รร.สุเหร่าศาลาลอย เขตประเวศ, อุดม คชพงษ์ ผู้อำนวยการ รร.มัธยม นาคนาวาอุปถัมภ์, สุนทร อาดัม ผู้อำนวยการ รร.หัวหมาก, อนุพงษ์ ศิริทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการ รร.คลองกลันตัน, สุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการ รร.วัดปากบ่อ, ภัทรพล วิริยะกุลเจริญผู้อำนวยการ รร.นาคนาวาอุปถัมภ์

ญาณิชศา สาตร์พุ่ม รองผู้อำนวยการ รร.วัดใต้(ราษฎรนิรมิต), อนุตรา จิตรเที่ยง รองผู้อำนวยการรร.คลองกลันตัน (มีสุวรรณ อนุสรณ์), อรอนงค์ โคตรสมบัติ รองผู้อำนวย รร.วัดปากบ่อ, ไพวัลย์ ลีลาโคตร รองผู้อำนวยการ รร.นาคนาวา อุปถัมภ์, ณัฐภัทร นาคหอม รองผู้อำนวยการ รร.วัดปากบ่อ, ศรัณยา พงศ์มั่นจิต รองผู้อำนวยการ รร.วัดปากบ่อ และ ปรัชญา สมพงศ์ รองผู้อำนวยการ รร.นาคนาวาอุปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนวัดทองในที่ได้รับทุนประจำปี 2565 เข้าร่วมงาน

สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองใน กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองในก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2531 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพระโขนงเดิมที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ได้ตั้งใจเล่าเรียน เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป โดยในปี 2536 มูลนิธิฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้พระราชทานทุนทรัพย์จาก “กองทุนการกุศลสมเด็จย่า” จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเสด็จฯ มาพระราชทานทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536 และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546 ได้พระราชทานทุนทรัพย์จำนวนอีก 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อไว้ใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ นับเป็นขวัญและกำลังใจที่นำความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะกรรมการมูลนิธิฯคณะครูและบุคลากรเสมอมา มูลนิธิฯจึงได้ถือเอา 16 กันยายนของทุกปี ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมมอบทุนการศึกษาสืบเนื่องตลอดมา”

นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2536 จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา29 ปี ที่มูลนิธิฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนและพระราชทานทุนทรัพย์เป็นทุนในการดำเนินกิจการมูลนิธิฯยังความซาบซึ้งแก่คณะกรรมการมูลนิธิ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนวัดทองในมาจนถึงทุกวันนี้

สุมนา อภินรเศรษฐ์ จุดเครื่องทองน้อย สักการะหน้าพระรูป

สุมนา อภินรเศรษฐ์ จุดเครื่องทองน้อย สักการะหน้าพระรูป

ยุวลักษณ์ นิลดี, ลัดดาวัลย์ ดอกแก้ว, เกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์, เรณู ซื่อสัตย์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, โสภา อมราศรัยศรี, นริศรา เปรมศรี และ วรางคณา สท้านวัตร์

ยุวลักษณ์ นิลดี, ลัดดาวัลย์ ดอกแก้ว, เกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์, เรณู ซื่อสัตย์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, โสภา อมราศรัยศรี, นริศรา เปรมศรี และ วรางคณา สท้านวัตร์

อุดม คชพงษ์, สุนทร อาดัม, อนุพงษ์ ศิริทรัพย์ทวี, สุภาพร แสงสมาน, โสภา อมราศรัยศรี, เรณู ซื่อสัตย์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, อร่ามรัตน์ บุญรักษ์โยธิน, พิมพ์ชยา ธนโชติชุติวัฒน์, นริศรา เปรมศรี และ ภัทรพล วิริยะกุลเจริญ

อุดม คชพงษ์, สุนทร อาดัม, อนุพงษ์ ศิริทรัพย์ทวี, สุภาพร แสงสมาน, โสภา อมราศรัยศรี, เรณู ซื่อสัตย์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, อร่ามรัตน์ บุญรักษ์โยธิน, พิมพ์ชยา ธนโชติชุติวัฒน์, นริศรา เปรมศรี และ ภัทรพล วิริยะกุลเจริญ

ญาณิชศา สาตร์พุ่ม, อนุตรา จิตรเที่ยง, อรอนงค์ โคตรสมบัติ, ไพวัลย์ ลีลาโคตร, สุมนา อภินรเศรษฐ์, ณัฐภัทร นาคหอม, ศรัณยา พงศ์มั่นจิต และ ปรัชญา สมพงศ์

ญาณิชศา สาตร์พุ่ม, อนุตรา จิตรเที่ยง, อรอนงค์ โคตรสมบัติ, ไพวัลย์ ลีลาโคตร, สุมนา อภินรเศรษฐ์, ณัฐภัทร นาคหอม, ศรัณยา พงศ์มั่นจิต และ ปรัชญา สมพงศ์

คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมมอบทุน
การศึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมมอบทุน การศึกษา

เรณู ซื่อสัตย์ ผอ.เขตสวนหลวง และ สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิ ถ่ายภาพเป็นระลึกกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดทองใน

เรณู ซื่อสัตย์ ผอ.เขตสวนหลวง และ สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิ ถ่ายภาพเป็นระลึกกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดทองใน

ผู้ใหญ่ใจดีและน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 30 ทุน

ผู้ใหญ่ใจดีและน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 30 ทุน

พระมหาทวีโชค พยัตโต ประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล

พระมหาทวีโชค พยัตโต ประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s