ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกครั้งแรก งาน‘GSSD Expo 2022’หาแนวทางฟื้นตัวจาก COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/681795

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกครั้งแรก  งาน‘GSSD Expo 2022’หาแนวทางฟื้นตัวจาก COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกครั้งแรก งาน‘GSSD Expo 2022’หาแนวทางฟื้นตัวจาก COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

อุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปิดฉากลงอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกในงาน“Global South-South Development Expo 2022” (GSSD Expo 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือ และหารือเพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจากสถานการณ์COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre – UNCC) มีผู้เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนา กว่า 1,200 คน และร่วมงานออนไลน์กว่า 4,000 คน โดยมีนิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ และผู้แทนจากประเทศ/หน่วยงานสหประชาชาติเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเจ้าภาพร่วมทุกฝ่าย ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSSC รวมถึงผู้มีส่วนร่วมภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน

นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงภาพรวมของงาน GSSD Expo 2022 ที่เพิ่งจบไป ว่า “ได้รับการตอบรับจากผู้แทนหลายประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ซึ่งถือว่ามีผู้เข้าร่วมงานนี้มากที่สุดเป็นประวัติการในการจัดงาน GSSD Expo ที่ผ่านมา…ไทยยังได้เผยแพร่ต้นแบบด้านการพัฒนา โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เห็นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง โดยการจัดงานครั้งนี้ เจ้าภาพร่วมได้เน้นการเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น”

ภายในงานนอกจากพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้รับเกียรติจาก นายวิชาวัฒน์อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติ Ms.Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และ Ms.Xiaojun Grace Wang หัวหน้าคณะผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UNOSSC) มากล่าวเปิดงาน

อีกทั้ง เวทีสัมมนาโต๊ะกลมในหัวข้อหลัก “Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for SDGs” แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมเสวนาด้วย ซึ่งประเทศไทยได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก จนได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านความสำเร็จจากการดำเนินโครงการในประเทศต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา เช่น โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน หรือโครงการ OGOP Model II (ตามต้นแบบ OTOP ของไทย) โดยภายหลังการเสวนา ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับกระเป๋าผ้าพื้นเมืองที่ระลึก ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการข้างต้น ณ บูธนิทรรศการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ คือ การร่วมทำกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Thailand’s Field Visit on SEP for SDGs) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินงานของไทยในพื้นที่จริง ร่วมชมนิทรรศการกลางแจ้งตามเส้นทางสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษา ต่อยอด Wisdom Farm และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ พอเพียงเกษตรพอเพียงเมือง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้านฟางนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง และภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ปิดท้ายงานกับการประชุม “Global Directors-General Forum” เป็นเวทีหารือของผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดข้อริเริ่มใหม่ๆ แนวปฏิบัติที่ดีและการแสวงหาโอกาสความร่วมมือในช่วงระหว่างการระบาดของโรค COVID-19 และหลัง COVID-19 ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นด้านการพัฒนาที่กว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในประเด็น สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ต่อด้วยงาน GSSD Expo 2022 Networking Night จัดขึ้นที่ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน และชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างแข็งขันในช่วง 12-14 กันยายน ของงาน GSSD Expo 2022 รวมทั้งเน้นย้ำว่า แม้งานจะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างกัน ซึ่ง GSSD Expo นี้เป็นเวทีที่ช่วยกระชับและส่งเสริมความร่วมมือให้เข้มแข็งอีกครั้ง และได้แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน

ผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานด้านพัฒนาจากประเทศต่างๆ ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน รวมทั้งการต้อนรับและอำนวยความสะดวกตั้งแต่เดินทางถึง ระหว่างงาน และภายหลังการจัดงาน ประเด็นด้านเนื้อหาสาระซึ่งเน้นกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ข้อริเริ่มกำหนดการและกิจกรรมใหม่ๆ ภายในงาน และการเปิดโอกาสให้นักศึกษา เยาวชนจากทั้งไทยและประเทศกำลังพัฒนาได้เข้าร่วมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเช่นนี้

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzJIbXiFO8-1WzKIqDflbiw Facebookhttps://web.facebook.com/ticacooperationHilight Programme: https://youtu.be/Vl5V_uRz3DE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s