‘หนองคาย-เวียงจันทน์’ ลงนามความร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681822

‘หนองคาย-เวียงจันทน์’ ลงนามความร่วมมือ  รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

‘หนองคาย-เวียงจันทน์’ ลงนามความร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 13 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะทั้งสองประเทศประชุมร่วมกัน พร้อมทั้งลงนามในบันทึกการประชุมฯ

นายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การประสานงานความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองประเทศในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาบ้าง เมื่อเห็นชอบในการหารือร่วมกันในครั้งนี้แล้ว ทางลาวจะนำรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปขยายผลให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เชื่อว่าความร่วมมือสองประเทศ ไทย-ลาว จะดีขึ้น ขอให้ช่วยกันรักษาชายแดนให้เป็นชายแดนที่มีมิตรภาพ สันติภาพ เป็นภารกิจที่มีศักดิ์ศรีและศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองท้องถิ่น ขอให้หนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองคู่ขนานที่พัฒนาไปด้วยกัน

ด้าน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การประชุมในครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีที่มีให้กันต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงตามชายแดนระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ อาทิ ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเกษตร และการคมนาคมขนส่ง ทำให้บริเวณชายแดนมีความสงบเรียบร้อยดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ มีประเด็นปัญหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไทย-ลาว ให้ทั้งสองฝ่ายสกัดกั้นและปราบปรามการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เป็นภัยตามพื้นที่ของตนอย่างเคร่งครัดและให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ชายแดนทั้งสองประเทศจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดเสียงจากอาวุธและระเบิดเป็นตัวอย่างให้แก่จังหวัดและแขวงที่มีชายแดนติดต่อกันหากจะมีการจุดพลุ บั้งไฟหรือกิจกรรมที่ส่งเสียงดังต้องแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน, การปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจะดูแลพลเมืองที่ประกอบอาชีพสุจริตของตนตลอดจนการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือมีความจำเป็นอื่นๆ ตามหลักมนุษยธรรม, ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการเพิ่มวันทำการและเวลาเปิด-ปิด จุดผ่อนปรนการค้า ระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับจังหวัดหนองคาย และเห็นชอบในหลักการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีเป็นด่านท้องถิ่นต่อไป แต่จะดำเนินการได้จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะลดน้อยลงและทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s