มูลนิธิซิตี้เผยความสำเร็จ 4 โปรเจกท์ขับเคลื่อนสังคมไทย ผลลัพธ์สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/682026

มูลนิธิซิตี้เผยความสำเร็จ 4 โปรเจกท์ขับเคลื่อนสังคมไทย  ผลลัพธ์สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

มูลนิธิซิตี้เผยความสำเร็จ 4 โปรเจกท์ขับเคลื่อนสังคมไทย ผลลัพธ์สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.00 น.

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากกลุ่มคนทำงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศแล้ว อีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือ “เด็กและเยาวชน” ที่จะเติบโตไปเป็นกลุ่มคนที่นำพาสังคมและประเทศชาติเดินต่อไปยังเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลายประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะในกลุ่ม “เด็กและเยาวชน”

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ภายใต้ ซิตี้แบงก์ จึงได้จัดตั้งโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการหลักของมูลนิธิซิตี้ ทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนที่มีรายได้น้อยทั่วโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านการจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สามารถสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับใช้ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงาน และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

มูลนิธิซิตี้ คาดว่าโครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า จะเป็นส่วนสำคัญที่สร้างประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ซิตี้ได้สร้างผลลัพธ์จนเกิดเป็นความสำเร็จมากมายผ่านการสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้วยงบประมาณกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ ซิตี้ ยังพร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต เพื่อส่งต่อความรู้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงานในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับเยาวชน คู่ไปกับการขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำและนวัตกรรม เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของซิตี้มาโดยตลอด

มร.ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย มูลนิธิซิตี้ ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย ดำเนินงานภายใต้โครงการเส้นทางสู่ความก้าวหน้า (Pathways to Progress) ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนเป้าหมายโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่ต้องการกำลังของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน ดังนั้น มูลนิธิซิตี้จึงร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านการลดปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์การทำงาน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน พร้อมบ่มเพาะพื้นฐานความคิดแบบผู้ประกอบการ รวมถึงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และเชิงโครงสร้างที่จะช่วยเอื้ออำนวยให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างอนาคตที่ปรารถนาได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน ครอบครัว รวมถึงนำไปสู่การมีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิซิตี้ ได้ร่วมกับหลากหลายองค์กรเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับระดับแถวหน้าของไทยในการจัดทำโครงการอันเป็นประโยชน์ อาทิ

การจับมือกับ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดทำ โครงการ “Skillingup Youth to Grow the ECC’s Growth Program”ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างโอกาสการมีงานทำ หรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจของตนเองในอนาคต

การร่วมมือกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ดำเนิน “โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน”(Career Development for Youth Program)สำหรับเยาวชนในสถานพินิจมาตั้งแต่ปี 2560โดยเยาวชนกลุ่มเปราะปรางที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต รวมถึงทักษะการทำงานของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เยาวชนเหล่านั้นอยู่ในสภาแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงานก่อนกลับสู่สังคมจริงในอนาคตต่อไป

ล่าสุดได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)จัดทำ “โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” (Aspiring HospitalityWorkers of Tomorrow Initiative) เตรียมความพร้อมแก่เยาวชนให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านออนไลน์ต่างๆ ให้แก่เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อสร้างแรงงานมีฝีมือในอนาคต

ตลอดจนมูลนิธิซิตี้ได้ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดโครงการยูธ โค แล็บ (Youth Co: Lab) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มชุมชนพื้นเมืองที่ขาดโอกาส ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอไอเดีย และเฟ้นหานวัตกรรม ที่จะช่วยรับมือ และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบปัญหารอบด้านที่ทวีความท้าทายมากขึ้นในปัจจุบัน

“จากความสำเร็จของทุกโครงการที่ผ่านมา ถือเป็นเครื่องการันตีที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ ซิตี้ และมูลนิธิซิตี้ ได้อย่างชัดเจนในการเป็นสถาบันทางการเงินระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยและผู้คนทั่วโลกให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงไปพร้อมกับการมีทักษะความรู้เรื่องการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดและเพิ่มโอกาสในสังคม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง” มร.ทีบอร์ กล่าวสรุป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s