เปิดสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/684177

เปิดสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม  สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านเกษตร

เปิดสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านเกษตร

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมพิธีเปิดงาน “เทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย 2022” (Agritechnica Asia 2022) ที่เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม และประชุมหารือกับนายเล มิน ฮวาน รมว.เกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม และนายเจิ่น แทงห์ นาม รมช.เกษตรฯ ดร.เจิ่น หงับ ถัดห์ ผอ.สถาบันวิจัยข้าวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (MDRRI : Mekong Delta Rice Research Institute) ถึงแนวทางกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งมีนายจักรกริช เรืองขจร รองกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร โดยจะมีการจัดตั้งกลไกใหม่ๆในระดับนโยบายและหน่วยงานและระบบสื่อสารระหว่างกัน ทั้งการทำงานเชิงรุกและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเดินหน้าตามแนวทางความร่วมมือในมิติใหม่ จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบปะหารือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

“บรรยากาศการพบปะหารือเป็นไปอย่างกระตือรือร้นแบบญาติมิตร ทั้ง 2 ประเทศเห็นตรงกันว่าประเทศไทยและเวียดนาม ในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลกจะต้องผนึกศักยภาพร่วมมือกันบนแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตร ทั้งพืชประมงและปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและรายได้ของประเทศรวมทั้งตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ รมว.เกษตรฯ ทราบถึงความคืบหน้าในการเจรจาความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย” นายอลงกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ ในระหว่างพิธีเปิดงานเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย 2022 นายอลงกรณ์ ได้กล่าว Opening remark ถึงยุทธศาสตร์และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตลาดนำการผลิตและเกษตรกรรมยั่งยืนของ ดร.เฉลิมชัยรมว.เกษตรฯ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC : Agritech and Innovation Center) ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ(National Big Data Center) การปฏิรูปการบริหารและบริการในโครงการ Digital Transformation การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยนโยบายเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี (Mechanization & Agritech) การสนับสนุนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF:Young Smart Farmer) ตลอดจนกล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 13 ของโลก รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยกับเวียดนามในมิติใหม่ และเชิญชวนเข้าร่วมงาน “เทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย 2024” ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ใน 2 ปีข้างหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s