กรกอ.มีมติเห็นชอบ ‘เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์’ อุตสาหกรรมเกษตร ใหญ่ที่สุดในประเทศ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/692570

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
เกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งนายอลงกรณ์กล่าวว่าที่ประชุม กรกอ.ในวาระเพื่อพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ปรับพื้นที่เป็นโครงการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรและการเจรจาธุรกิจ รวมทั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยี Platform การเกษตร โดยก่อสร้างคืบหน้า 50%

ทั้งนี้ โครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเรือธง (Flagship Project) ของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) โดยมีศูนย์ AIC เพชรบุรี คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก (Western Economic
Corridor : WEC) ตามนโยบายรัฐบาล นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการบริหารงานแบบใหม่ นำไปสู่เกษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีของไทย ครอบคลุมทั้งพืชประมงและปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเมดอินไทยแลนด์ เป็นฐานสำคัญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s