สำนักการศึกษา กทม. ร่วมกับไอวีแอล จัดอบรมบริหารจัดการขยะพลาสติก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/692562

สำนักการศึกษา กทม. ร่วมกับไอวีแอล  จัดอบรมบริหารจัดการขยะพลาสติก

สำนักการศึกษา กทม. ร่วมกับไอวีแอล จัดอบรมบริหารจัดการขยะพลาสติก

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก จัดอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่หน่วยศึกษานิเทศก์ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 500 คน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก PET ให้แก่โรงเรียนจำนวนกว่า 400 แห่ง เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาต่อไป

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากขยะเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจและกำลังร่วมกันหาวิธีรับมือ ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล ซึ่งหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน คือ การจัดการขยะภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปต่อยอดในกระบวนการต่างๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุที่ใช้งานแล้ว ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกตามนโยบายภาครัฐ พ.ศ. 2561-2573 ตั้งเป้าหมายในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 และอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลพลาสติก PET ได้เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ผ่านการให้ความรู้และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลให้กับสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “การจัดอบรมร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 437 โรงเรียน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยศึกษานิเทศก์จำนวน 60 คนเข้าร่วมอบรมในวันนี้ จากนั้น สำนักการศึกษาจะติดตามการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในช่วงไตรมาสแรกปี 2566 และสรุปผลโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป

นายอานุช โลเฮีย รองประธานอินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการคัดแยกและรีไซเคิลพลาสติกของเรา เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561 และได้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการของเสียอย่างถูกต้องเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป โครงการของเรา ถือเป็นรากฐานสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ไปทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ได้ถึง 1,000,000 คนทั่วโลกภายในปี 2573 เรามีการพัฒนาสื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน วีดิทัศน์ และสารสนเทศอื่นๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน

โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย CSR โทร.02-6616661 ต่อ 240 หรือ 252 อีเมล recyclingeducation @indorama.net โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s